Vedecký program

Odborné sekcie

PRIPRAVUJEME...


Prezentačná technika

Multimediálna projekcia z PC, v preferovanom formáte prezentácie 16:9 poprípade 4:3, Microsoft Power Point XP a vyššie, videoprojekcia. Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 20 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 7 minút a  3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Organizačný výbor kongresu zaraďuje do odborného programu maximálne 56 prednášok.


Abstrakty

Prihlasovanie originálnych prác sa uskutočňuje výlučne on-line cez kongresovú webovú stránku www.skhr.sk v sekcii registrácia.

Všetky abstrakty akceptovaných prednášok budú publikované v kongresovom  zborníku abstraktov, ktorý dostane každý registrovaný účastník kongresu počas registrácie svojej účasti na mieste.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Hodnotenie ARS CME  Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.


Kongresový poplatok

Lekár nad 30 rokov prevodom do 13.4.2021 - 50€
Lekár nad 30 rokov prevodom po 13.4.2021 - 60€
Lekár nad 30 rokov platba pri registrácii - 100€
Lekár do 30 rokov prevodom do 13.4.2021 - 40€
Lekár do 30 rokov prevodom po 13.4.2021 - 50€
Lekár do 30 rokov platba pri registrácii - 75€
Zdravotná sestra, zdravotný asistent - 30€
Iné (študent, záchranár, nižší zdravotný personál) - 15€
Obed/deň: 7€
Spoločenský večer: 20€