Vedecký program

Vedecký program sa začína v piatok 15. júna 2018 a končí sa v sobotu 16. júna 2018. Súčasťou vedeckého programu budú zaujímavé témy zaoberajúce sa problematikou hojenia rán, ktoré budú v spoločných sekciách zamerané pre lekárov, zdravotné sestry a zdravotných asistentov. Súčasťou vedeckého programu budú workshopy a interaktívne kazuistiky zamerané na určenie správneho postupu k nehojacej sa rane.

Prezentačná technika

Multimediálna projekcia z PC, v preferovanom formáte prezentácie 16:9 poprípade 4:3, Microsoft Power Point XP a vyššie, videoprojekcia. Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 20 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 7 minút a  3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Organizačný výbor kongresu zaraďuje do odborného programu maximálne 56 prednášok.

Abstrakty

Prihlasovanie originálnych prác sa uskutočňuje výlučne on-line cez kongresovú webovú stránku www.skhr.sk v sekcii registrácia od 20.3.2018.

Všetky abstrakty akceptovaných prednášok budú publikované v kongresovom  zborníku abstraktov, ktorý dostane každý registrovaný účastník kongresu počas registrácie svojej účasti na mieste.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

pod tým pokračujeme s  (toto tam uz je):

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Hodnotenie ARS CME  Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.